Dokumenty

butelka i puszka piwa bosman

Regulamin programu/grantu „Bosman Wspiera Region”


1. Cel programu grantowego „Bosman Wspiera Region” 

Celem programu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego, krajobrazowego i estetyki otoczenia, wspieranie lokalnych społeczności, tworzenie wartościowych relacji z lokalną społecznością, budowa infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej dla lokalnej społeczności oraz organizacja wydarzeń i przestrzeni integrujących lokalną społeczność na terenie całego województwa Zachodniopomorskiego. 

Organizatorem programu „Bosman Wspiera Region” jest CARLSBERG POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ;ul. Krakowiaków 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043669, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 666.200.000,00 PLN (w całości wpłacony), której nadano numer identyfikacyjny NIP 869-163-74-82 oraz numer statystyczny REGON 851638844, BDO: 000020615. 

2. Pojęcia. 

 • Grant – środki przyznane przez Carlsberg Polska tytułem wkładu sponsorskiego wybranej organizacji - Wnioskodawcy na podstawie decyzji Jury programu w oparciu o przedłożony przez ww. organizację Wniosek grantowy; 
 • Carlsberg Polska – Carlsberg Polska sp. z o.o. organizator programu „Bosman Wspiera Region”; 
 • Wnioskodawca – organizacja pożytku publicznego, ubiegająca się o przyznanie Grantu w ramach programu „Bosman Wspiera Region”;
 • Wniosek grantowy (zwany dalej: ,,Wnioskiem”) – formularz, w którym Wnioskodawca określa cele i zakres działań w ramach projektu, o którego dofinansowanie ubiega się w ramach programu „Bosman Wspiera Region”;
 • Projekt grantow – inicjatywa o charakterze wskazanym w celu programu grantowego;
 • Jury programu „Bosman Wspiera Region” (zwane dalej: ,,Jury”) – główny organ decyzyjny programu, składający się z co najmniej 3 przedstawicieli Carlsberg Polska oraz eksperta ds. CSR (Corporate Social Responsibility). Skład Jury wskazany jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Program grantowy „Bosman Wspiera Region” 

3.1. Postanowienia ogólne. 

3.1.1. Carlsberg Polska przeznaczy określone środki w celu realizacji Projektów grantowych zgłoszonych przez Wnioskodawców oraz wybranych przez Jury. 

3.1.2. Zgłaszane we Wniosku grantowym Projekty grantowe winny koncentrować się wokół ekologii, infrastruktury oraz inicjatyw prospołecznych (przykładowe Projekty grantowe opisane są w ust. 3.2.7. Regulaminu), będąc przy tym w zgodzie z kodeksem etyki Carlsberg Polska, dostępnym na stronie www.bosmanwspieraregion.pl w zakładce „Dokumenty”. Beneficjentami wnioskowanych Projektów grantowych nie mogą być placówki przeznaczone dla osób niepełnoletnich (np. przedszkola, szkoły, domy dziecka i in.). 

3.1.3. Carlsberg Polska przeznaczy w roku 2021, w ramach programu „Bosman Wspiera Region” na realizację zwycięskich Projektów grantowych Granty wynoszące od 5000 PLN do 50 000 PLN. Dokładna wysokość przyznanego Grantu zależy od decyzji Jury, z zastrzeżeniem, że każdorazowo Jury może przyznać Grant o wartości wyższej niż 50 000 PLN, ale nie niższej niż 5000 PLN.

3.1.4. Budżet na Projekty grantowe jest wyznaczony przez Carlsberg Polska i akceptowany przez Prezesa Zarządu Carlsberg Polska w ramach zatwierdzania całorocznego budżetu na działania marketingowe marki Bosman. 

3.1.5. Program nadzorowany jest przez Menedżera marki Bosman. 

3.2. Wymogi dotyczące organizacji i Wniosków grantowych 

3.2.1. O Granty udzielane przez Carlsberg Polska na zasadach określonych niniejszym Regulaminem mogą ubiegać się podmioty, które prowadzą działalność na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz wobec których przedstawicieli nie jest prowadzone postępowanie karne, a także nie byli oni skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.2.2. O Grant w ramach programu „Bosman Wspiera Region” mogą się ubiegać: 

a) Stowarzyszenia

b) Fundacje 

c) Instytucje kultury 

d) Instytucje sportu 

e) Ochotnicze Straże Pożarne 

f) Ośrodki pomocy społecznej 

g) Samorządowe jednostki organizacyjne pod warunkiem, że posiadają osobowość prawną lub są jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 

3.2.3. O Grant w ramach programu „Bosman Wspiera Region” nie mogą się ubiegać: 

a) Osoby fizyczne 

b) Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dn. z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców 

c) Fundacje należące do przedsiębiorców 

d) Partie polityczne 

e) Organizacje i podmioty propagujące agresję i dyskryminujące poprzez swoje działania mniejszości etniczne, rasowe, religijne i inne

f) Placówki przeznaczone dla osób niepełnoletnich (np. przedszkola, szkoły, domy dziecka i in.). 

3.2.4. Organizator programu „Bosman Wspiera Region” dopuszcza możliwość wnioskowania o przyznanie Grantu na Projekt grantowy, który będzie tylko w części finansowany z Grantu programu „Bosman Wspiera Region”, a w pozostałych częściach z innych źródeł. W takim przypadku Wnioskodawca zobowiązuje się zaznaczyć ten fakt we Wniosku grantowym, a w przypadku otrzymania Grantu uwzględnić w komunikacji Projektu grantowego następujący wpis: „Projekt dofinansowany przez markę Bosman w ramach programu „Bosman Wspiera Region”.”. 

3.2.5. Zakładany czas trwania programu „Bosman Wspiera Region” i realizacji Projektów grantowych został opisany w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 2. 

3.2.6. Zgłoszone Wnioski podlegają weryfikacji pod względem formalnym, merytorycznym i kosztowym. 

3.2.7. Poniżej przedstawiono przykłady Projektów grantowych które realizują cele niniejszego programu. Propozycja realizacji Projektu grantowego takiego samego jak jeden z przykładów nie gwarantuje otrzymania Grantu. 

 • Postawienie butelkomatu w eksponowanym miejscu w centrum miejscowości oraz jego obsługa. Butelkomat umożliwia zwrot butelek plastikowych lub szklanych. Za zwrot butelkomat wydaje określone korzyści (np. środki pieniężne, bilety, doładowania telefonu);
 • Sadzenie drzew i krzewów pochłaniających zanieczyszczenia powietrza; 
 • Sprzątanie jezior i rzek oraz ich nabrzeży;
 • Wsparcie schronisk dla zwierząt lub towarzystw opieki nad zwierzętami;
 • Rewitalizacja parku – odświeżenie ławeczek, nowe kosze na śmieci, nowe nasadzenia;
 • Budowa boisk do siatkówki na lokalnych plażach;
 • Stworzenie strefy do wspólnego spędzania czasu w parkach lub na plażach miejskich (np. miejsca na ognisko, miejsca do siedzenia, wiaty);
 • Artystyczne murale na zniszczonych fasadach w eksponowanych miejscach;
 • Lokalne imprezy integracyjne; 
 • Organizacja plenerowego kina letniego; 
 • Wsparcie lokalnych zespołów sportowych.

3.2.8. Poza spełnieniem podstawowych kryteriów, związanych z celami Grantu, o których mowa w pkt. 1 niniejszego Regulaminu, korzystnie na ocenę inicjatyw wpływać będzie spełnienie następujących warunków dodatkowych: 

 • promocja postaw proekologicznych; 
 • długotrwałe efekty realizacji inicjatyw; 
 • widoczność w przestrzeni publicznej i tym samym budowanie szerokiej świadomości wśród lokalnej społeczności, że marka Bosman angażuje się w projekty wspierające region. 

3.2.9. Projekty grantowe przedstawione we Wnioskach, które nie będą rozpatrywane to: 

 • projekty promujące agresję i dyskryminowanie mniejszości etnicznych, rasowych, religijnych i innych; 
 • projekty adresowane do osób nieletnich;
 • projekty, które są w jakikolwiek sposób zaangażowane w sprawy polityczne.

3.3. Zgłaszanie Projektów grantowych w ramach programu „Bosman Wspiera Region” 

3.3.1. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie online, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.bosmanwspieraregion.pl 

3.3.2. Formularz, o którym mowa w ust. 3.3.1., należy wypełnić na stronie www.bosmanwspieraregion.pl. 

3.3.3. Termin przesyłania wniosków zaczyna się z dniem 5 marca 2021 r. oraz upływa dnia 31 marca 2021 r. o godz. 23:59, zgodnie z harmonogramem programu stanowiącym Załącznik nr 2. Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane, chyba że organizator programu podejmie decyzję o przedłużeniu czasu na wysyłanie Wniosków. W takim przypadku odpowiednia informacja pojawi się na stronie internetowej www.bosmanwspieraregion.pl i na profilu  Bosman Szczeciński na portalu Facebook. 

3.3.4. Składając Wniosek, Wnioskodawca potwierdza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu o udzielenie mu Grantu na zasadach określonych w Regulaminie. 

3.3.5. Wnioskodawca ubiegający się o Grant ma obowiązek zapoznania się z pouczeniem zawartym we Wniosku, dotyczącym obowiązku złożenia lub przedstawienia informacji/dokumentów prawdziwych, rzetelnych i odpowiadających stanowi prawnemu i faktycznemu. 

3.3.6. Każdy Wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. W przypadkach wątpliwości Jury może skontaktować się z Wnioskodawcą i poprosić o dodatkowe informacje. 

3.4. Zasady programu „Bosman Wspiera Region” i ogłoszenie wyników głosowania 

3.4.1. Po upływie terminu składania Wniosków Carlsberg Polska dokona weryfikacji złożonych Wniosków pod względem formalnym.

3.4.2. Spośród Wniosków, które pozytywnie przejdą weryfikację formalną Jury, biorąc pod uwagę kryteria opisane w pkt. 3.2.8., wybierze do 50 Wniosków, które zostaną umieszczone na stronie internetowej www.bosmanwspieraregion.pl celem umożliwienia publicznego głosowania, które będzie trwało co najmniej 2 tygodnie. Na każdy Projekt grantowy można głosować raz dziennie z danego adresu IP. W celu potwierdzenia wyboru głosujący otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość z linkiem, w który należy kliknąć, co spowoduje skuteczne oddanie głosu. 

3.4.3. Zwycięskimi Projektami grantowymi będą te, które otrzymają najwięcej głosów, z tym zastrzeżeniem, że minimalna ilość głosów jaką musi uzyskać dany Projekt grantowy wynosi co najmniej 200 głosów. Dofinansowanie zgodnie z zasadami wynikającymi z pkt. 3.1.3. niniejszego Regulaminu otrzyma co najmniej 15 Projektów grantowych, które zdobędą największą ilość głosów. Niezależnie od ilości zdobytych głosów Jury jest uprawnione do wyboru co najmniej 3 Projektów grantowych, które otrzymają dofinansowanie. 

3.4.4. Postępowanie Jury może zakończyć się bez dokonania wyboru jakiegokolwiek Wniosku. W takim przypadku Jury podejmuje odpowiednią decyzję w tej sprawie i przekazuje ją Zarządowi Carlsberg Polska wraz z krótkim uzasadnieniem. 

3.4.5. Decyzje Jury programu są ostateczne i Wnioskodawcy nie przysługuje od nich odwołanie, przy czym decyzje o odmowie uwzględnienia Wniosku nie są uzasadniane. 

3.4.6. Ogłoszenie decyzji Jury programu „Bosman Wspiera Region” nastąpi na stronie internetowej www.bosmanwspieraregion.pl oraz na profilu Bosman Szczeciński na portalu Facebook. W oparciu o podjęte decyzje, Jury prześle każdemu z zakwalifikowanych Wnioskodawców - na adres wskazany we Wniosku - informację o przyznaniu Grantu. 

3.5. Przekazanie Grantu, zobowiązania oraz sprawozdanie  

3.5.1. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykorzystania całości Grantu wyłącznie na cel wskazany we Wniosku, załącznikach do Wniosku oraz w umowie grantowej. Wniosek stanowi załącznik do umowy grantowej.

3.5.2.Wnioskodawca może dysponować przyznaną kwotą wyłącznie zgodnie z zaplanowanym budżetem. W przypadku przesunięć w ramach szczegółowego budżetu Projektu grantowego, Wnioskodawca informuje o tym przedstawiciela Carlsberg Polska za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@bosmanwspieraregion.pl. Przesunięcie w ramach szczegółowego budżetu Projektu grantowego jest możliwe wyłącznie po uprzedniej zgodzie przedstawiciela Carlsberg Polska. W przypadku wątpliwości, co do charakteru prowadzonych działań należy zwrócić się, przed ich podjęciem, o stosowną opinię do Jury. 

3.5.3.Wnioskodawca zobowiązuje się, że umieści następującą informację pod komunikatami i informacjami na temat realizowanego Projektu grantowego oraz jeśli dany Projekt grantowy to umożliwia, w miejscu realizacji danego Projektu grantowego umieści tablicę wraz z następującą informacją : „Projekt grantowy dofinansowany przez markę Bosman Szczeciński w ramach programu „Bosman Wspiera Region”. Szczegółowe informację dotyczące rozmiaru, miejsca umieszczenia tablicy oraz jej treści zostaną każdorazowo określone w umowie grantowej.

3.5.4. Wnioskodawcy, poprzez fakt zgłoszenia Projektów grantowych w ramach programu grantowego „Bosman Wspiera Region”, wyrażają zgodę na wykorzystanie danych z wniosku, w tym m.in. nazwy Organizacji, dokumentacji zdjęciowej z realizacji dofinansowanego Projektu grantowego na stronach internetowych Carlsberg Polska promujących program „Bosman Wspiera Region”, w social mediach prowadzonych przez Carlsberg Polska, a także w newsletterze do pracowników, materiałach reklamowych, prasowych, promocyjnych, itp. (szczegółowe postanowienia w umowie).

3.5.5. Każdy Wnioskodawca Projektu grantowego, który otrzymał dofinansowanie z programu „Bosman Wspiera Region” obowiązany jest uwzględniać na swojej stronie www oraz swoim profilu w mediach społecznościowych (jeśli taki posiada) informacje o danym Projekcie grantowym, wraz z informacją o sponsorze Bosman Szczeciński, logotypem marki Bosman Szczeciński oraz logotypem programu grantowego i dopiskiem #BosmanSzczeciński oraz #BosmanWspieraRegion. W tym szczególnie na serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Pinterest. 

3.5.6. Każdy Wnioskodawca Projektu grantowego, który otrzymał dofinansowanie z programu „Bosman Wspiera Region”, jest zobowiązany do przedłożenia pisemnego sprawozdania ze zrealizowanych działań po zakończeniu realizacji Projektu grantowego wraz z dokumentacją fotograficzną dobrej jakości (w rozdzielczości co najmniej 6 MPix). Wzór sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej www.bosmanwspieraregion.pl i stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

3.5.7. Projekt grantowy zgłoszony we Wniosku powinien być zrealizowany w okresie wskazanym przez Wnioskodawcę, zgodnie z zapisami we Wniosku wraz z realizacją media planu i działań marketingowych. 

3.5.8. Carlsberg Polska nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Wnioskodawcą, jak też za podanie przez Wnioskodawcę niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu korespondencyjnego, numeru rachunku bankowego lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających przekazanie Wnioskodawcy świadczenia. 

3.6. Ochrona danych osobowych 

3.6.1.Administratorem danych osobowych Wnioskodawców jest Carlsberg Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,                               ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa (dalej: „Administrator”). 

3.6.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem wysyłając mail na adres: daneosobowe@carlsberg.pl.

3.6.3. Dane osobowe Wnioskodawców przetwarzane są w związku z udziałem w programie grantowym „Bosman Wspiera region”, w celu nawiązania relacji i komunikacji pomiędzy Carlsberg Polska, a Wnioskodawcami oraz w celu przyznania Grantu.

3.6.4. Przetwarzane kategorie danych osobowych Wnioskodawców to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres IP. 

3.6.5. Odbiorcami danych osobowych będzie Carlsberg Polska sp. z o.o. oraz inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawców w celu wskazanym w ust. 3.6.3. powyżej, w tym agencje marketingowe i public relations działające na zlecenie Administratora. 

3.6.6. Dane przechowywane i przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego „Bosman Wspiera Region” lub w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o wszystkich projektach realizowanych w ramach dialogu społecznego Carlsberg Polska do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. 

3.6.7. Wnioskodawcom przysługują prawa do: 

a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych poprzez kontakt z Administratorem na adres wskazany w pkt. 3.6.2. niniejszego Regulaminu; 

b) żądania od Administratora dostępu do kopii swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

3.6.8. Podanie danych Wnioskodawców jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3.6.3. niniejszego Regulaminu.

3.6.9. W przypadku, gdy Wniosek zawiera wizerunek osoby fizycznej lub rzeczy, Wnioskodawca gwarantuje, że te osoby wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w zakresie w jakim Wniosek może być wykorzystany, a także w przypadku wizerunku rzeczy posiada zgodę na ich publikację na stronie internetowej www.bosmanwspieraregion.pl oraz w mediach społecznościowych, w szczególności Facebook, Instagram, Pinterest.

3.7. Postanowienia końcowe 

3.7.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji. 

3.7.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Carlsberg Polska. 

3.7.3. Carlsberg Polska zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w każdym momencie trwania programu, bez podania przyczyny, przy czym zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez Wnioskodawców przed wprowadzeniem zmian. 

3.7.4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.bosmanwspieraregion.pl. Jest to strona w całości poświęcona programowi grantowemu „Bosman Wspiera Region” Carlsberg Polska. 

4. Załączniki

4.1.1. Skład Jury programu „Bosman Wspiera Region” (Załącznik nr 1) 

4.1.2. Harmonogram programu „Bosman Wspiera Region” (Załącznik nr 2) 

4.1.3. Wzór wniosku o przyznanie Grantu w ramach programu „Bosman Wspiera Region” (Załącznik nr 3) 

4.1.4. Wzór sprawozdania z przeprowadzonego Projektu grantowego, na który przyznano Grant (Załącznik nr 4)
Ostatnie aktualności

Logo Inicjatywy Logo Inicjatywy

Czy masz ukończone 18 lat?

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich

Producent piwa BOSMAN używa plików cookie w celu zbierania informacji statystycznych na temat odwiedzin serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na działanie plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić stronę.