Dokumenty

butelka i puszka piwa bosman

Regulamin programu grantowego


1. Cel programu grantowego „Bosman dla regionu”

Celem programu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego, krajobrazowego i estetyki otoczenia, wspieranie lokalnych społeczności, tworzenie wartościowych relacji z lokalną społecznością, budowa infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej dla lokalnej społeczności oraz organizacja wydarzeń i przestrzeni integrujących lokalną społeczność na terenie następujących powiatów: powiat Świnoujście, policki, powiat Szczecin, gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki, goleniowski, kamieński, gryficki, łobeski, choszczeński, drawski, świdwiński, białogardzki, kołobrzeski..

Organizatorem programu „Bosman dla regionu” jest CARLSBERG POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 43669, posiadająca kapitał zakładowy 666.200.000,00 PLN, której nadano numer identyfikacyjny NIP 869-163-74-82 oraz numer statystyczny REGON 851638844, BDO: 000020615.

2. Terminy i pojęcia.

 • Grant – środki przyznane przez Carlsberg Polska tytułem wkładu sponsorskiego wybranej organizacji - Wnioskodawcy na podstawie decyzji Jury programu w oparciu o przedłożony przez ww. organizację Wniosek grantowy.
 • Carlsberg Polska – Carlsberg Polska Sp. z o.o. organizator programu „Bosman dla regionu”;
 • Wnioskodawca – organizacja pożytku publicznego, ubiegająca się o przyznanie Grantu w ramach programu „Bosman dla regionu”
 • Wniosek grantowy (zwany dalej Wnioskiem) – formularz, w którym Wnioskodawca określa cele i zakres działań w ramach projektu, o którego dofinansowanie ubiega się w ramach programu „Bosman dla regionu”.
 • Projekt grantowy – inicjatywa o charakterze wskazanym w celu programu grantowego.
 • Jury programu „Bosman dla regionu” (zwane dalej Jury) – (zwane dalej Jury) – główny organ decyzyjny programu, składający się z przedstawicieli Carlsberg Polska oraz eksperta ds. CSR. Skład Jury znajduje się w Załączniku nr 1 Regulaminu.

3. Program grantowy „Bosman dla regionu”

3.1. Postanowienia ogólne.


3.1.1. Carlsberg Polska przeznaczy określone środki w celu realizacji projektów grantowych zgłoszonych przez Wnioskodawców oraz wybranych przez Jury.

3.1.2. Zgłaszane we Wniosku grantowym projekty winny koncentrować się wokół ekologii, infrastruktury oraz inicjatyw prospołecznych (przykładowe projekty opisane są w ust. 3.2.9. Regulaminu), będąc przy tym w zgodzie z kodeksem etyki Carlsberg Polska, dostępnym na stronie www.bosmandlaregionu.pl w zakładce „Dokumenty”. Beneficjentami wnioskowanych projektów nie mogą być osoby niepełnoletnie (np. przedszkola, szkoły, domy dziecka i in.).

3.1.3. Carlsberg Polska przeznaczy w roku 2020, w ramach programu „Bosman dla regionu” na realizację zwycięskich projektów Granty, których łączna wartość to 550.000,00 PLN. Do zdobycia są granty na kwotę 25 000 i 50 000 PLN. Możliwe jest również przyznanie Grantu na inną kwotę, jednak nie większą niż 50 000 PLN. Zakres terytorialny określony został również w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.1.4. Budżet na projekty jest wyznaczony przez Carlsberg Polska i akceptowany przez Prezesa Zarządu w ramach zatwierdzania całorocznego budżetu na działania marketingowe marki Bosman.

3.1.5. Program nadzoruje Menedżer marki Bosman.


3.2. Wymogi dotyczące organizacji i Wniosków grantowych

3.2.1. O Granty udzielane przez Carlsberg Polska na zasadach określonych niniejszym Regulaminem mogą ubiegać się podmioty, które prowadzą działalność na terenie woj. zachodniopomorskiego zgodnie z Załącznikiem nr 1.

3.2.2. O Grant w ramach programu „Bosman dla regionu” mogą się ubiegać:

a) Stowarzyszenia
b) Fundacje
c) Instytucje kultury
d) Instytucje sportu
e) Ochotnicze Straże Pożarne
f) Ośrodki pomocy społecznej
g) Koła gospodyń wiejskich
h) Samorządowe jednostki organizacyjne pod warunkiem, że posiadają osobowość prawną lub są jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

3.2.3. O Grant w ramach programu „Bosman dla regionu” nie mogą się ubiegać:

a) Osoby fizyczne
b) Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dn. z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców
c) Fundacje należące do przedsiębiorców
d) Partie polityczne
f) Organizacje i podmioty propagujące agresję i dyskryminujące poprzez swoje działania mniejszości etniczne, rasowe, religijne i inne.

3.2.4. Organizator programu „Bosman dla regionu” dopuszcza możliwość wnioskowania o przyznanie Grantu na projekt, który będzie tylko w części finansowany z Grantu programu „Bosman dla regionu”, a w pozostałych częściach z innych źródeł. W takim przypadku Wnioskodawca zobowiązuje się zaznaczyć ten fakt we Wniosku, a w przypadku otrzymania Grantu uwzględnić w komunikacji projektu następujący wpis: „Projekt dofinansowany przez markę Bosman w ramach programu „Bosman dla regionu””.

3.2.5. Zakładany czas trwania programu „Bosman dla regionu” i realizacji projektów został opisany w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 2.

3.2.6. Zgłoszone Wnioski grantowe podlegają weryfikacji pod względem formalnym, merytorycznym i kosztowym.

3.2.7.Poniżej przedstawiono przykłady projektów które realizują cele niniejszego programu. Propozycja realizacji projektu takiego samego jak jeden z przykładów nie gwarantuje otrzymania grantu.


 • Postawienie butelkomatu w eksponowanym miejscu w centrum miejscowości oraz jego obsługa. Butelkomat umożliwia zwrot butelek plastikowych lub szklanych. Za zwrot butelkomat wydaje określone korzyści (np. środki pieniężne, bilety, doładowania telefonu)
 • Sadzenie drzew i krzewów pochłaniających zanieczyszczenia powietrza
 • Sprzątanie jezior i rzek oraz ich nabrzeży
 • Wsparcie schronisk dla zwierząt lub towarzystw opieki nad zwierzętami
 • Rewitalizacja parku – odświeżenie ławeczek, nowe kosze na śmieci, nowe nasadzenia
 • Budowa boisk do siatkówki na lokalnych plażach
 • Stworzenie strefy do wspólnego spędzania czasu w parkach lub na plażach miejskich (np. miejsca na ognisko, miejsca do siedzenia, wiaty)
 • Artystyczne murale na zniszczonych fasadach w eksponowanych miejscach
 • Lokalne imprezy integracyjne
 • Organizacja plenerowego kina letniego
 • Wsparcie lokalnych zespołów sportowych

3.2.8. Poza spełnieniem podstawowych kryteriów, związanych z celami Grantu, o których mowa w pkt. 1, korzystnie na ocenę inicjatyw wpływać będzie spełnienie następujących warunków dodatkowych:

 • promocja postaw proekologicznych,
 • długotrwałe efekty realizacji inicjatyw,
 • widoczność w przestrzeni publicznej i tym samym budowanie szerokiej świadomość wśród
 • lokalnej społeczności, że marka Bosman angażuje się w projekty wspierające region.

3.2.9. Projekty przedstawione we Wnioskach, które nie będą rozpatrywane to:

 • projekty promujące agresję i dyskryminowanie mniejszości etnicznych, rasowych, religijnych i innych;
 • projekty adresowane do osób nieletnich,
 • projekty, które są w jakikolwiek sposób zaangażowane w sprawy polityczne

3.3. Zgłaszanie projektów w ramach programu „Bosman dla regionu”
Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie online, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.bosmandlaregionu.pl.

Formularz, o którym mowa w ust. 3.3.1., należy wypełnić na stronie www.bosmandlaregionu.pl.

3.3.3. Termin przesyłania wniosków upływa 24 lutego 2020 godz. 23.59, zgodnie z harmonogramem programu stanowiącym Załącznik nr 2. Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane, chyba że organizator programu podejmie decyzję o przedłużeniu czasu na wysyłanie Wniosków grantowych. W takim przypadku odpowiednia informacja pojawi się na stronie www.bosmandlaregionu.pl.

3.3.4. Składając Wniosek, Wnioskodawca potwierdza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu o udzielenie mu Grantu na zasadach określonych w Regulaminie.

3.3.5. Wnioskodawca ubiegający się o Grant ma obowiązek zapoznania się z pouczeniem zawartym we Wniosku, dotyczącym obowiązku złożenia lub przedstawienia informacji/dokumentów prawdziwych, rzetelnych i odpowiadających stanowi prawnemu i faktycznemu.

3.3.6. Każdy Wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. W przypadkach wątpliwości Jury może skontaktować się z Wnioskodawcą i poprosić o dodatkowe informacje.3.4. Zasady programu „Bosman dla regionu” i ogłoszenie wyników głosowania 

3.4.1. Po upływie terminu składania Wniosków Carlsberg Polska dokona weryfikacji złożonych Wniosków pod względem formalnym.

3.4.2. Te Wnioski, które pozytywnie przejdą weryfikację formalną, zostaną przekazane do Jury programu „Bosman dla regionu”. Jury programu wybierze zwycięskie projekty kierując się celami programu określonymi w pkt 1 oraz kryteriami określonymi w pkt 3.2. Decydujący głos przy wyborze zwycięskich projektów mają wskazani pracownicy Carlsberg Polska, będącego fundatorem grantów.

3.4.3. Postępowanie Jury może zakończyć się bez dokonania wyboru jakiegokolwiek Wniosku lub wybierając mniej niż zakładane 15 wniosków, w szczególności, jeżeli żaden z Wniosków nie zasługuje w ocenie Jury na uwzględnienie. W takim przypadku Jury podejmuje odpowiednią decyzję w tej sprawie i przekazuje ją Zarządowi Carlsberg Polska wraz z krótkim uzasadnieniem.

3.4.4. Decyzje Jury programu są ostateczne i Wnioskodawcy nie przysługuje od nich odwołanie, przy czym decyzje o odmowie uwzględnienia Wniosku nie są uzasadniane.

3.4.6. Ogłoszenie decyzji Jury programu „Bosman dla regionu” nastąpi na stronie internetowej www.bosmandlaregionu.pl. W oparciu o podjęte decyzje, Jury prześle każdemu z zakwalifikowanych Wnioskodawców - na adres wskazany we Wniosku - informację o przyznaniu Grantu.


3.5. Przekazanie Grantu, zobowiązania oraz sprawozdanie

3.5.1. Przyznanie i wypłata Grantu dokonywane jest na podstawie Umowy o współpracy ze sponsorem w ramach programu „Bosman dla regionu”, określającego prawa i obowiązki stron w związku z udzielonym wkładem sponsorskim.

3.5.2. Wypłata Grantu jest dokonywana w całości na konto bankowe wskazane we Wniosku grantowym przez Wnioskodawcę, po podpisaniu umowy o współpracy ze sponsorem.

3.5.3. Wnioskodawca może dysponować przyznaną kwotą wyłącznie zgodnie z zaplanowanym budżetem. W przypadku przesunięć w ramach szczegółowego budżetu projektu, Wnioskodawca informuje o tym Sekretariat programu. W przypadku wątpliwości, co do charakteru prowadzonych działań należy zwrócić się, przed ich podjęciem, o stosowną opinię do Jury.

3.5.4. Wnioskodawca zobowiązuje się, że umieści następującą informację pod komunikatami i informacjami na temat realizowanego projektu oraz jeśli dany projekt to umożliwia, w miejscu realizacji danego projektu: „Projekt dofinansowany przez markę Bosman w ramach programu „Bosman dla regionu””.

3.5.5. Wnioskodawcy, poprzez fakt zgłoszenia projektów w ramach programu grantowego „Bosman dla regionu”, wyrażają zgodę na wykorzystanie nazwy Organizacji, dokumentacji zdjęciowej z realizacji dofinansowanego projektu na stronach internetowych Carlsberg Polska promujących program „Bosman dla regionu”, a także w newsletterze do pracowników, materiałach reklamowych, prasowych, promocyjnych, itp. (szczegółowe postanowienia w umowie).

3.5.6. Każdy Wnioskodawca projektu, który otrzymał dofinansowanie z programu „Bosman dla regionu” obowiązany jest uwzględniać na swoim profilu w mediach społecznościowych (jeśli taki posiada) informacji o danym projekcie, wraz z informacją o sponsorze Bosman, logotypem marki Bosman oraz logotypem programu grantowego. W tym szczególnie na serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Pinterest.

3.5.7. Każdy Wnioskodawca projektu, który otrzymał dofinansowanie z programu „Bosman dla regionu”, jest zobowiązany do przedłożenia pisemnego sprawozdania ze zrealizowanych działań po zakończeniu realizacji projektu wraz z dokumentacją fotograficzną dobrej jakości (w rozdzielczości co najmniej 6 MPix). Wzór sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej www.bosmandlaregionu.pl i stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

3.5.8. Projekt zgłoszony we Wniosku powinien być zrealizowany w okresie wskazanym przez Wnioskodawcę.

3.5.9. Carlsberg Polska nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Wnioskodawcą, jak też za podanie przez Wnioskodawcę niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu korespondencyjnego, numeru rachunku bankowego lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających przekazanie Wnioskodawcy świadczenia.


3.6. Ochrona danych osobowych 

3.6.1. Administratorem danych osobowych Wnioskodawców jest Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa (dalej: „Administrator”).

3.6.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem wysyłając mail na adres: daneosobowe@carlsberg.pl.

3.6.3. Dane osobowe Wnioskodawców przetwarzane są w związku z udziałem w programie grantowym „Bosman dla regionu” Carlsberg Polska, w celu nawiązania relacji i komunikacji pomiędzy Carlsberg Polska a Wnioskodawcami oraz w celu (rozstrzygnięcie) i przyznania nagrody.

3.6.4. Przetwarzane kategorie danych osobowych Wnioskodawców to: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres IP.

3.6.5. Odbiorcami danych osobowych będzie Carlsberg Polska Sp. z o.o. oraz inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawców. w celu wskazanym w ust. 3.6.3. powyżej, w tym agencje marketingowe i public relations działające na zlecenie Administratora.

3.6.6. Dane przechowywane i przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego „Bosman dla regionu” lub w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o wszystkich projektach realizowanych w ramach dialogu społecznego Carlsberg Polska do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

3.6.7. Wnioskodawcom przysługują prawa do:

a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych poprzez kontakt z Administratorem na adres wskazany w ust. 3.6.2.;

b) żądania od Administratora dostępu do kopii swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

3.6.8. Podanie danych Wnioskodawców jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3.6.3.


3.7. Postanowienia końcowe 

3.7.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

3.7.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Carlsberg Polska.

3.7.3. Carlsberg Polska zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w każdym momencie trwania programu, bez podania przyczyny, przy czym zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez Wnioskodawców przed wprowadzeniem zmian.

3.7.4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.bosmandlaregionu.pl. Jest to strona w całości poświęcona programowi grantowemu „Bosman dla regionu” Carlsberg Polska.


Załączniki.

4.1.1. Skład Jury i wykaz powiatów objętych programem „Bosman dla regionu” (Załącznik nr 1)

4.1.2. Harmonogram programu „Bosman dla regionu” (Załącznik nr 2)

4.1.3. Wzór wniosku o przyznanie Grantu w ramach programu „Bosman dla regionu” (Załącznik nr 3)

4.1.4. Wzór sprawozdania z przeprowadzonego projektu, na który przyznano Grant (Załącznik nr 4)Regulamin konkursu 03-12-2020

1
Regulamin Pobierz plik

Ostatnie aktualności

Logo Inicjatywy Logo Inicjatywy

Czy masz ukończone 18 lat?

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich

Producent piwa BOSMAN używa plików cookie w celu zbierania informacji statystycznych na temat odwiedzin serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na działanie plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić stronę.